Image Alt

Voshaar algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: INLEIDENDE BEPALING.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Organisator:
Degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan een persoon of groep personen een van te voren georganiseerde activiteit of reis aanbiedt.

B. Overeenkomst:
De overeenkomst waarbij een organisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde activiteit die een overnachting of een periode van meer dan 12 uren omvat de volgende diensten:
1. vervoer (indien vermeld op het contract)
2. verblijf
3. activiteiten (indien vermeld op het contract)
B. Overeenkomst activiteit(en)
De overeenkomst waarbij een (reis)organisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden activiteit(en).
C. Klant:
De wederpartij van de organisator, of degene voor wie de reis of activiteit(en) is/zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot de organisator is overgedragen.
De voorwaarden zijn van toepassing op alle (reis)overeenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen vervoerreizen en pendelreizen per bus. De organisator kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits in het contract vermeld.

De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de klant van het aanbod van de organisator.

Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de klant schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan.
De offerte van de organisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de kostenberekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de kosten dient te voldoen aan de vereisten van artikel 4.

De organisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal.
De klant verstrekt het boekingskantoor of de organisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde klanten die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep klanten die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis/activiteit door de organisator. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze klant(en) door de (reis)organisator van (verdere) deelname van de reis of activiteit(en) overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de klant(en) enerzijds en de organisatie en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.

De (andere) klant(en) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Indien de overeengekomen reis of activiteit(en) is/zijn opgenomen in een publicatie van de (reis)organisator maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.

Indien de organisator algemene voorbehouden in het algemene gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden of voorwaarde voor deelname aan activiteit(en), gelden de voor de klant meest gunstige bepalingen.

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de organisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde klant – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
Medische indicatie:
Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door de organisator aangeboden reis/activiteit worden verlangd (medische essenties). De organisator zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van de organisator.
Bij minderjarige klanten geven ouder(s)/verzorger(s) de organisator toestemming voor het bezoek aan huisarts of ziekenhuis en de daaruit resulterende behandeling. Ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
De organisator zal het advies en/of medische behandeling door arts en/of ziekenhuis opvolgen in nauw contact met de verzorger(s) /ouders(s).
De organisator is niet aansprakelijk voor medisch handelen door huisarts en/of ziekenhuis. De Voshaar speelt hier slechts een bemiddelende rol in.
De organisator zal eventuele gemaakte kosten op de ouder(s)/verzorger(s) verhalen.

Indien, bij activiteiten waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.

Voor vervoersonderdelen van de reis/activiteit zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld. De reisorganisator kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.

De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

ARTIKEL 3: BETALING.

Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een van te voren bepaalde aanbetaling van de totale overeengekomen reissom of kosten activiteit(en) te worden voldaan. Tenzij anders aangegeven in de boekingsovereenkomst.

Het restant van de reissom of kosten activiteit(en) zal moeten worden voldaan voor de datum van de reis / activiteit, of op een anders aangeven moment.

Bij niet tijdige betaling is de klant in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk of telefonisch op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator zal de aanbetaling van de reissom of kosten activiteit(en) op de klant(en) en/of organisatie verhalen. Het verschuldigde bedrag hiervoor dient binnen twee weken na dato te zijn betaald.

ARTIKEL 4: REISSOM OF KOSTEN ACTIVITEIT(EN):

De gepubliceerde reissom en kosten van de activiteit geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in het programma vermeld.

ARTIKEL 5: INFORMATIE.

Indien de klant de reis of activiteit(en) niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

De klant dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en
vaccinaties.

Voor ( groeps) activiteiten buiten Nederland is een reisverzekering verplicht.

ARTIKEL 6: REISBESCHEIDEN.

Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen en verkrijgen van reisbescheiden. De Voshaar kan hier slechts een adviserende rol in spelen.

ARTIKEL 7: WIJZIGINGEN DOOR DE KLANT.

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de klant wijziging daarvan verzoeken. Tot 7 dagen voor de activiteit zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk of telefonisch door de organisator worden bevestigd.
Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de klant de mogelijk gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet.
De kosten voor uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende klanten kan niet op de reisorganisator worden verhaald.

ARTIKEL 8: VERVANGING.

Tijdig voor de aanvang van de reis of activiteit(en) kan de klant zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

A. De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden.

B. Het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.

C. De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

De aanmelder, klant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

ARTIKEL 9: ANNULERING DOOR DE KLANT.

Klanten moeten (indien gewenst) zelf een annuleringsverzekering afsluiten.

ARTIKEL 10: WIJZIGING DOOR DE ORGANISATOR.

De organisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens overmacht als nader omschreven in artikel 11.

Indien de oorzaak van de wijziging aan de klant kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de klant.

Indien de oorzaak van de wijziging aan de organisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de organisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 11.

In geval van wijziging doet de organisator de klant indien mogelijk een alternatief aanbod.

De organisator mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens overmacht als nader omschreven in artikel 11.

Indien na vertrek van de klant(en) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of de organisator bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt de organisator er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis/activiteit.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT.

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 11, 12 en 13 is de organisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 12: UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID ORGANISATOR

Deelname aan alle activiteiten is op eigen risico. De klant is zelf aansprakelijk voor geleden schade, mits de organisator grove nalatigheid kan worden verweten.
Bij een annulerings- en/of reisverzekeringen kan De Voshaar bij schade slechts een bemiddelende rol spelen.

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de organisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de organisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel.

ARTIKEL 13: VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER/KLANT.

De klant(en) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis of activiteit(en) en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van de organisator.

De klant die hinder of last oplevert of kan opleveren, zodat een goede uitvoering van een reis of activiteit(en) wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de organisator van deelname worden uitgesloten.
Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant.

De klant is verplicht eventuele schade te vermijden.

Alle vorderingsrechten van de klant vervallen 3 maanden na afloop van de reis/activiteit.

ARTIKEL 14: RENTE EN INCASSOKOSTEN

De klant die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

ARTIKEL 15: KLACHTEN

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12, lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de organisator, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis/activiteit, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisleiding.

Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de klant onverwijld contact op te nemen met de organisator op de door deze voorgeschreven wijze.

Indien achteraf blijkt dat de klant niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en de organisator dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de klant deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding of, indien dit onmogelijk is, bij de organisator op de door deze voorgeschreven wijze.

Indien achteraf blijkt dat de klant niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en de organisator dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of activiteit(en) schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de organisator of het boekingskantoor.

Indien de klant de klacht niet tijdig heeft ingediend, wordt deze door de organisator niet in behandeling genomen, tenzij de klant hierover redelijkerwijs geen verwijt treft.

Op alle geschillen tussen de organisator en de klant is Nederlands recht van toepassing.

De klant heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Dit recht vervalt een jaar na afloop van de reis/activiteit (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 16: ONRECHTMATIGHEDEN

Onder onrechtmatigheden o.a. verstaan:
A. Diefstal
B. Geweld met als gevolg lichamelijk en/of psychisch letsel aan anderen
C. Seksuele intimidatie
D. Gebruik van hard en/of softdrugs
E. Overmatig gebruik van alcohol
F. Vandalisme
G. Geluidsoverlast
H. Het niet naleven van het algemene reglement (indien van toepassing)
I. Het niet naleven van instructies tijdens de reis of activiteit(en).
Bij onrechtmatigheden zal artikel 13 worden gehanteerd.

ARTIKEL 16: Huisregels

De klant dient op de hoogte te zijn en zich te houden aan de algemene regels van het huis zoals vermeld op deze website.

X